Donald Trump 35.2% (32 votes)

Democrats 44.0% (40 votes)

Other 20.9% (19 votes)

State Donald Trump Democrats Other
Connecticut 3 12 11
New York 3 5
California 3 8 1
Pennsylvania 2 1
Indiana 1
Ohio 5
North Carolina 1 1
Illinois 2
Oklahoma 1
Colorado 1
Georgia 2
Texas 2 1
Kentucky 1
Michigan 1 1
Missouri 3
Kansas 1
Oregon 2
Florida 1
Tennessee 1
Arizona 1

Sign up for the newsletter